GLOSSARY OF LIBRARY RELATED TERMS – KÜTÜPHANE TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

 

AACR2 (The second edition of Anglo-American Cataloguing Rules): General rules for descriptive cataloging and access points.

 

AACR2 (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları’nın ikinci baskısı): Tanımlayıcı kataloglama ile erişim noktaları için genel kurallar.

 

Abstract: A summary or brief description of the content of another longer work. An abstract is often provided along with the citation to a work.

 

Öz: Uzun bir çalışmanın içereğinin kısaca tanımı veya özeti. Öz çoğunlukla çalışmaya yapılan referans ile birlike sunulur.

 

Access: In general, the availability of information; ability or privilege to obtain wanted materials such as books. Direct access allows one to go directly to the stacks for books or periodicals.

 

Erişim: Genellikle, bilginin ulaşılabilirliği; örneğin kitap gibi istenilen kaynakları edinme ayrıcalığı. Doğrudan erişim kullanıcıya kitap veya dergiler için doğrudan raflara başvurma olanağını verir.

 

All rights reserved: A phrase printed in or on a published work, usually on the verso of the title page of a book, giving formal notice that all rights granted under existing copyright law are retained by the copyright holder and that legal action may be taken against infringement.

 

Her hakkı saklıdır: Genellikle basılmış bir kitabın başlık sayfasının sol tarafında veya üstünde görülen, geçerli telif hakları kanununca verilmiş bulunan tüm hakların telif sahibine ait olduğunu ve herhangi bir ihlal karşısında hukuki yola başvurabileceğini belirten resmi bildirimi içeren ibare.

 

Annual: Serial published with annual chronological designation; may or may not actually be published once a year.

 

Yıllık: Kronolojik belirlemesi yıllık olan süreli yayın; basımı yılda bir kez olabilir veya olmayabilir.

 

 

Archives: Public records or historical documents, or the place where such records and documents are kept.

 

Arşivler: Kamu kayıtları veya tarihi belgeler; bu kayıt ve belgelerin tutulduğu yer.

 

Article: A brief work—generally between 1 and 35 pages in length—on a topic. Often published as part of a journal, magazine, or newspaper.

 

Makale:  Bir konu üzerine yazılmış ve genellikle 1-35 sayfa uzunluğunda olan kısa eser. Çoğunlukla bir magazinin,  bilimsel derginin veya gazetenin bir parçası olarak basılır.

Ask a librarian: An electronic means of asking reference librarians questions concerning library materials unique to the libraries' collections or other library related information.

 

Kütüphaneciye sor: Bir kütüphanenin kendi koleksiyonu ya da diğer alanlarıyla ilgili bilgi almak üzere elektronik ortamda referans kütüphanecisine soru iletme yöntemi.

 

Attachment: A separate file (e.g., text, spreadsheet, graphic, audio, video) sent with an email message.

 

Ek: Bir e-posta iletisi eşliğinde gönderilen ayrı bir dosya (örn. metin, XL sayfası, grafik, ses veya video görüntü kaydı).

 

Authentication: In online systems, the procedure for verifying the integrity of a transmitted message. Also, a security procedure designed to verify that the authorization code entered by a user to gain access to a network or system is valid. In SKL, it is user name, ID number and PIN.

 

Onaylama: Çevrimiçi sistemlerde, bir iletinin bütünlüğünü doğrulayan işlem. Aynı zamanda, belirli bir ağ veya sisteme erişim sağlamak için kullanıcı tarafından girilmiş yetki şifresinin doğruluğunu onaylayan bir güvenlik işlemi. Suna Kıraç Kütüphanesi’nde, onaylama kullanıcının adı, kimlik numarası ve PIN ile gerçekleşmektedir.

 

Author: The person(s) or organization(s) that wrote or compiled a document. Looking for information under its author's name is one option in searching.

 

Yazar: Bir belgeyi yazan veya düzenleyen kişi(ler) veya kuruluş(lar). Bilgi ararken yazarın adından da tarama yapmak bir arama seçeneğidir.

 

Barcode: A small label of closely spaced bars that can be read by a computer. Barcodes on books and on IDs are used to charge out materials from the library.

 

Barkod: Bilgisayar tarafından okunabilen birbirine yakın konumlandırılmış çubuklardan oluşan küçük bir etiket. Kitaplarda ve üniversite kimliklerinde bulunan barkodlar kütüphaneden herhangi bir kaynağı ödünç alırken kullanılmaktadır.

 

Biennial: Issued every two years. Also refers to a serial publication issued every two years.

 

İki yılda bir: Her iki yılda bir yayınlanan. Aynı zamanda her iki yılda bir yayınlanan bir süreli yayını da ifade eder.

 

Bimonthly: Issued in alternate months (six times per year). Also refers to a serial issued every other month.

 

İki ayda bir: İki ayda bir yayınlanan (yılda altı kez). Aynı zamanda her iki ayda bir yayınlanan bir süreli yayını da ifade eder.

 

Biweekly: Issued every two weeks. Also refers to a serial issued at two-week intervals.

İki haftada bir: İki haftada bir yayınlanan. Aynı zamanda iki haftada bir yayınlanan süreli yayını da ifade eder.

 

Bibliographic citation: A record for a bibliographic entity, which may be in any format (printed text, computer file, video recording, musical score, etc.)

 

Bibliyografik referans: Herhangi bir formatta (basılmış metin, bilgisayar dosyası, video kaydı, müzik notaları, vd.) olabilecek bir kaynakça maddesinin kaydı.

 

Bibliography: A list containing citations to the resources used in writing a research paper or other document. See also Reference

 

Bibliyografya/Kaynakça: Bir araştırma metni veya bir başka belgenin yazılmasında başvurulan kaynakların referans listesi. Ayrıca bakınız Referans

 

Book: A relatively lengthy work, often on a single topic. May be print or electronic.

 

Kitap: Bir konuda yazılmış göreceli anlamda uzun bir eser. Basılı veya elektronik ortamda olabilir.

 

Boolean operator: A method of combining search terms by expressing the relationship of one concept to another generally using 'and', 'or', 'not'.

 

Mantıksal arama işleçi: Genellikle “ve”, “veya”, “değil” gibi yardımcı terimler kullanarak bir kavramın başka bir kavramla olan ilişkisini tanımlamak suretiyle arama terimlerini birleştirme yöntemi.

 

Borrowing privileges: The rights to which a library borrower is entitled, usually established by registering to receive a library card. Such privileges normally include the right to check out books and other materials from the circulating collection for a designated period of time, interlibrary loan, use of special collections, etc. They may be suspended if fines remain unpaid.

 

Ödünç alma hakkı: Genellikle bir kütüphane kartı için başvurma işlemi gerçekleştirmiş bir kütüphane kullanıcısına tanınmış olan ödünç alma hakları. Bu haklar; çoğunlukla kütüphanenin ödünç almaya açık olan koleksiyonlarından kitap veya diğer kaynakların belirli bir süre için kütüphane dışına çıkarılması, kütüphanelerarası ödünç kaynak alınması, özel koleksiyonlara erişim, vb. gibi hakları içerir. Ceza ödemesi yapılmadığında bu haklar askıya alınabilir.

 

Broader term: In a hierarchical classification system, a subject heading or descriptor that includes another term as a subclass, for example, "Libraries" listed as a broader term under "School libraries."

 

Genişletilmiş terim: Hiyerarşik sınıflandırma sistemi içinde, bir başka terimi alt grup olarak içeren konu başlığı veya tanımlayıcısı. Örneğin, “Kütüphaneler” genişletilmiş terim olarak “Okul kütüphaneleri” altında listelenilir.

 

Call number: A group of letters and/or numbers that identifies a specific item in a library and provides a way for organizing library holdings. The Library of Congress Classification System is used at Suna Kıraç Library. Also the Library of School of Health Sciences (SON) uses NLM (National Library of Medicine) call numbers.

 

Yer numarası: Belirli bir kaynağın kütüphanedeki yerini tanımlayan ve kütüphane koleksiyonu içindeki organizasyonunu sağlayan harf ve/veya rakam grubu. Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Sistemi kullanılmaktadır. SON Kütüphanesi’nde ayrıca Ulusal Tıp Kütüphanesi (NLM) konu numaralarından da yararlanılmaktadır.

 

Catalog: A list of items such as books, periodicals, maps and/or videos arranged in a defined order. The list usually records, describes and indexes the resources of a collection, a library or a group of libraries

 

Katalog: Kitap, dergi, harita ve/veya video gibi kaynakların belirli bir sıralamada düzenlenmiş listesi. Bu liste genellikle bir koleksiyonun, kütüphanenin veya kütüphane grubunun kaynaklarını kayıt altında tutarak onları tanımlar ve indeks şeklinde düzenler.

 

Check-in: To bring a borrowed item back to a library on due date or before the time.  Check-in periods vary from library to library. Items are checked in through the Circulation/Reserve Desks or self-check machines.

 

İade etme: İade tarihinde veya zamanından önce kütüphaneden ödünç alınan kaynağın geri getirilmesidir. Ödünç alınan kaynağın iade edilme süreleri kütüphaneden kütüphaneye değişir. Kaynakları iade etme işlemi Dolaşım/Rezerv Masaları veya otomatik ödünç verme makineleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Check-out: To borrow an item from a library for a fixed period of time in order to read, listen to, or view it. Check-out periods vary from library to library. Items are checked out through the Circulation/Reserve Desks or self-check machines.

 

Ödünç alma: Bir kaynağı belirli bir süre içinde okumak, dinlemek veya izlemek için kütüphaneden ödünç almak üzere yapılan işlemidir. Ödünç alma süreleri kütüphaneden kütüphaneye değişir. Kaynakların ödünç alma işlemi Dolaşım/Rezerv Masaları veya otomatik ödünç verme makineleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Circulation: Activity centered in Circulation and Reserve Desks. 1. The lending of books (or other materials) to borrowers and the keeping of records of loans. 2. The total number of volumes lent during a given period of use outside the library.

 

Dolaşım: Dolaşım ve Rezerv Masalarından yürütülen işlemler. 1. Kullanıcılara kitapların (veya diğer kaynakların) ödünç verilmesi ve ödünç alınan kaynakların kaydının tutulması. 2. Belirli bir süre içinde kütüphanenin dışında kullanım için ödünç verilen ciltlerin toplamı.

 

Citation: A note of reference to a work from which a passage is quoted, or to some source of authority for a statement.

 

Referans: Bir paragrafın alındığı esere veya bir ifadenin ait olduğu kaynağa gönderme yapılan referans notu.

 

Collection: This term may refer to the library's entire collection of materials, or to a group of library materials having a common characteristic, such as rare collection or reference collection.

 

Koleksiyon: Bu terim; kütüphanenin bütün kaynaklarından oluşan koleksiyonunu veya nadir eser koleksiyonu ya da referans koleksiyonu gibi ortak bir niteliği olan belli koleksiyonlarını tanımlar.

 

Consortia (consortium): Formal organizations of two or more institutions which seek to attain specific goals through cooperation (e.g. Anatolian University Libraries Consortium - ANKOS).

 

Konsorsiyum: İşbirliği yaparak belirli hedeflere ulaşmaya çalışan iki veya daha fazla kurumun resmi birlikteliği (örn. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu - ANKOS).

 

Copyright: The exclusive rights to publication, production or sale of a literary, dramatic, musical or artistic work as authorized by the legislation.

 

Telif hakkı: Bir edebi, dramatik, müzik veya sanatsal eserin basımı, üretimi veya satışı ile ilgili sahip olunan yasalarla belirlenmiş bütün hakları.

 

Course reserves: See Reserve materials

 

Daily: Issued on a daily basis, with the possible exception of Sundays. Also refers to a serial issued daily, especially a newspaper.

 

Günlük: Genellikle Pazar haricinde, günlük olarak yayınlanan. Özellikle gazete gibi günlük yayınlanan süreli yayın anlamında da kullanılır.

 

Database: A collection of data stored in a computer system in such a way that it may be retrieved by different means to form compilations for various purposes.

 

Veri tabanı: Çeşitli amaçlar için düzenlemeler yaparak farklı yollarla erişilebilen bilgisayar sisteminde kaydolmuş bilgi birikimi.

 

Descriptor: A word that describes the subject of an article or book; used in many computer databases.

 

Tanımlayıcı:   Bir makale veya kitabın konusunu tanımlayan sözcük; birçok bilgisayar veri tabanında kullanılmaktadır.

 

Dictionary: A dictionary is a book of alphabetically listed words in a specific language, with definitions, etymologies, pronunciations, and other information; or a book of alphabetically listed words in one language with their equivalents in another, also known as a lexicon.

 

Sözlük: Belirli bir dilde alfabetik olarak dizilmiş sözcükleri ve her bir sözcüğün anlamı, etimolojik kaynağı, söyleniş biçimi gibi bilgileri sunan veya belirli bir dilde alfabetik olarak dizilmiş sözcüklerin bir başka dildeki karşılıklarını gösteren (ayrıca "leksikon" olarak da bilinir) kitaptır.

Digital library: A library in which a significant proportion of the resources are available in machine-readable format (as opposed to print or microform), accessible by means of computers. The digital content may be locally held or accessed remotely via computer networks.

 

Sayısal kütüphane: Kaynaklarının önemli bir bölümünü makinece-okunabilir formatta (baskı veya mikroform haricinde)  sunan ve bilgisayarlarla erişilebilir yapan kütüphane. Sayısal içerik yerel olarak kayıtlıdır veya uzaktaki bilgisayar ağalarından erişilebilecek durumdadır.

 

Directory: A list of people, companies, institutions, organizations, etc., in alphabetical or classified order, providing contact information (names, addresses, phone/fax numbers, etc.) and other pertinent details (affiliations, conferences, publications, membership, etc.) in brief format, often published serially (example: American Library Directory). In most libraries, current directories are shelved in the reference stacks.

 

Rehber: Çoğunlukla dizi halinde (örn.  American Library Directory—Amerikan Kütüphaneleri Rehberi) basılmış olan alfabetik veya kısaca sınıflandırılmış bir düzen içinde belirli kişiler, şirketler, kuruluşlar, kurumlar, vb. hakkında iletişim bilgisi (isimler, adresler, telefon/faks numaraları, vd.) ile diğer gerekli ayrıntıların (bağlı kuruluşlar, konferanslar, basılmış eserler, üyelikler, vd.) sunulduğu bir liste. Çoğu kütüphane, güncel rehberleri referans koleksiyonlarında bulundurmaktadır.

 

Dissertation: An extended written treatment of a subject (like a book) submitted by a graduate student as a requirement for a doctorate. See also Thesis

 

Doktora tezi:  Doktora derecesi alabilme koşulu gereği lisansüstü öğrencisinin sunduğu bir konu hakkında genişletilmiş biçimdeki yazılı incelemesi (kitap gibi). Ayrıca bakınız Thesis

 

DOI (Digital Object Identifier): DOIs are used to create permanent and stable URLs for publications which appear on the web.  They help to reduce the number of dead links we may come across when browsing. 

 

Sayısal Nesne Tanımlayıcısı: DOI’ler web’de görüntülenen yayınlara sabit URL yaratmak için kullanılmaktadır. İnterneti tararken karşımıza çıkabilecek ölü linklerin sayısını azaltmakta yardımcı olurlar. 

 

Document delivery: A service that retrieves or photocopies information sources for library users. Some libraries restrict document delivery services to distance education students, faculty members, or graduate students.

 

Belge sağlama: Kütüphane kullanıcılarına bilgi kaynaklarını veya fotokopilerini sağlama hizmeti. Bazı kütüphaneler belge sağlama hizmetlerini  uzaktan eğitim öğrencileri, öğretim üyeleri veya lisansüstü öğrencilerle sınırlı tutmaktadırlar.

 

Due date: The date when borrowed library materials should be returned or renewed.

 

İade tarihi: Ödünç alınmış kütüphane kaynaklarının iade edilmesi veya yenilenmesi gereken tarih.

 

Encyclopedia: A work containing information on all branches of knowledge or treating comprehensively a particular branch of knowledge (such as history or chemistry). Often has entries or articles arranged alphabetically.

 

Ansiklopedi: Tüm bilgi dallarında veya belirli bir bilgi dalında (tarih veya kimya gibi) ayrıntılı bilginin bulunduğu eser. Çoğunlukla içindeki makale veya kayıtlar alfabetik düzenlenmiştir.

 

E-book: A digital version of a traditional print book designed to be read on a personal computer or an e-book reader (a software application for use on a standard-sized computer or a book-sized computer used solely as a reading device).

 

Elektronik/e-kitap: Bir kişisel bilgisayar veya e-kitap okuyucusu (standart boyuttaki bilgisayarlarda kullanılan bir yazılım veya sadece okuyucu olarak kullanılan kitap boyutundaki bilgisayar) ile okunması tasarlanan geleneksel basılı kitabın sayısal sürümü.

 

E-journal: A periodical that is available in an electronic or computerized form such as on the Web or on CD-ROM.

 

Elektronik/e-dergi: Bir derginin İnternet’te veya bir CD-ROM gibi elektronik olarak veya bilgisayar ortamında sunulmuş hali.

 

Edition: All copies of a work printed from one setting or type. A change in edition,  such as a "new edition" or "second edition," would imply a revision of the work and a change in content.

 

Baskı: Bir eserin aynı kurgulama ile basılmış tüm kopyaları. “Yeni baskı” veya “ikinci baskı” gibi baskıda yapılan değişiklikler eserin yenilenmiş veya içeriğinin değişmiş olduğu anlamına gelir.

Electronic reserve (or e-reserve): An electronic version of a course reserve that is read on a computer display screen. See also Reserve materials

 

Elektronik/e-rezerv: Bilgisayar görüntü ekranından okunabilir biçimde düzenlenmiş ders rezerv kaynaklarının  elektronik sürümü. Ayrıca bakınız Rezerv kaynaklar

 

Electronic resource: Material consisting of data and/or computer program(s) encoded for reading and manipulation by a computer, by the use of a peripheral device directly connected to the computer, such as a CD-ROM drive, or remotely via a network, such as the Internet . The category includes software applications, electronic texts, bibliographic databases, institutional repositories, Web sites, e-books, collections of e-journals, etc.

 

Elektronik kaynak: Bir cd-rom sürücüsü gibi direkt olarak bilgisayara ya da  İnternet gibi uzaktan bir ağa bağlanılarak bilgisayar üzerinde işletilen ve okunan veri  ve/veya bilgisayar program(lar)ından ibaret materyal. Bu kategori;yazılım uygulamaları, elektronik metinler, bibliyografik veri tabanları, kurumsal arşivler, web siteleri, elektronik kitaplar , elektronik dergi koleksiyonları ve  benzerlerini içermektedir.

 

Endnote/ Footnote: A statement printed at the end of a chapter or book to explain a point in the text, indicate the basis of an assertion, or cite the source of a concept, idea, quotation, or piece of factual information. Like footnotes, endnotes are numbered, usually in superscript, and listed in the sequence in which they appear in the text.

 

Dipnot: Bir metinde herhangi bir noktayı açıklamak, bir varsayımın dayanağını göstermek ya da bir fikir, kavram, alıntı veya bilginin kaynağını belirtmek için bir bölümün veya kitabın sonuna yerleştirilen not. Dipnot gibi, bu notlar da üstsimge olarak numaralandırılır ve metin içerisindeki sıraya göre liste halinde gösterilir.

 

FTP (File Transfer Protocol): Method used for transferring electronic files from one computer to another.

 

FTP (Dosya Aktarım Protokolü): Bir bilgisayardan bir başka bilgisayara elektronik dosyaların aktarımında kullanılan yöntem.

 

Fine: The amount of money which is owed by the borrower if library material is not returned when the book is recalled by the library.

 

Ceza: Kütüphane kaynaklarının iade edilme zamanında getirilmemesi halinde ödünç alanın ödeyeceği para tutarı.

 

Fulltext: An electronic resource that provides the entire text of a single work (example: Britannica Online) or of articles published in one or more journals, magazines, and/or newspapers.

 

Tam metin: Bir veya birkaç dergi, magazin ve/veya gazetede basılmış makalelerin ya da tek bir çalışmanın (örn. Britannica Online) tam metnini sağlayan elektronik kaynaktır.

 

Grace period: An established period of time subsequent to the due date during which a library borrower may return items to the library without incurring a fine.

 

Cezasız dönem: Kütüphaneden kaynak ödünç alan kişinin iade etme tarihini takip eden zaman içinde ceza ödemeden kaynağı iade edebileceği süre olarak belirlenen dönem.

 

Hand out: A printed sheet or group of sheets, usually stapled together at one corner, intended for distribution during an oral presentation or instruction session to give the attendees a record of content covered (summary, outline, hard copy of PowerPoint slides, etc.) or to provide supplementary or complementary information (supporting data, examples, suggestions for further reading, contact information, etc.).

 

El Notları: Genellikle bir köşesinden zımbalanmış bir veya birkaç basılı sayfa olup, bir toplantıda yapılan sözlü sunum veya eğitimin değindiği konuları bir araya toplayan (özet, taslak, PowerPoint slayt kopyaları) ya da ek bilgi içeren (destekleyici bilgi, örnekler, okuma önerileri, iletişim bilgileri, vd.) ve sunum/eğitim sırasında katılımcılara  dağıtılan notlar.

 

Hands on: A library instruction session or one-on-one reference transaction in which the student or user has the opportunity to practice, usually at a computer workstation, research techniques demonstrated by the instructor or reference librarian, often more effective than lecture-style instruction.

 

Uygulama: Eğitmen veya referans kütüphanecisinin gösterdiği araştırma yöntemlerini, öğrenci veya kullanıcının genellikle bilgisayar ortamında uygulayarak izlemesine fırsat veren kütüphane eğitimi veya bire bir yapılan referans işlemidir. Bu uygulamalı deneme çoğunlukla ders anlatma yönteminden daha etkin olabilmektedir.

 

Hard cover/Hardback: A cloth or buckram bound volume.

 

Ciltli: Kumaş veya deri ile kaplanmış cilt.

 

Hold: A request by a user to a library that a material checked out to another person be saved for that user when it is returned. “Holds” can generally be placed on any regularly circulating library materials through an in-person or online.

 

Kaynak ayırtma: Kullanıcının ödünç almak istediği ancak başka bir kullanıcıda olan bir kaynağı kütüphaneye iade edildiğinde kendisinin kullanımı için ayrılmasını istemesidir. “Kaynak ayırtma” isteği genellikle dolaşımda olan herhangi bir kütüphane kaynağı için bir kişinin yardımı ile ya da çevrimiçi yapılabilir.

 

HTML (Hypertext Markup Language): The computer language used to create documents on the World Wide Web so that they are readable by web browsers.

 

HTML (Hypertext İşaretleme Dili): Belgelerin İnternette web tarayıcıları tarafından okunabilmesini sağlayan bilgisayar dili.

 

Hyperlink: A synonym for both link and hypertext link. Users click on hyperlinks to access other documents on the web. Hyperlinks often appear in different colors, or underlined in a webpage.

 

Hiperlink (Link): Link ve “hipermetin link” eş anlamlıdır. Kullanıcılar hiperlink üzerine tıklamak suretiyle internette başka belgeye erişim sağlamaktadır. Hiperlink’ler genellikle web sayfasında başka renklerde veya altı çizili olarak görüntülenir.

 

ILL (Interlibrary Loan): The service that obtains materials from other libraries when an user needs items not available in the library system.

 

ILL (Kütüphanelerarası Kitap Ödünç Alma): Kullanıcının ihtiyacı olan ve kütüphane sisteminde bulunmayan kaynakları diğer kütüphanelerden sağlama hizmeti.

 

IM (Instant Messaging): An Internet-based service allowing real-time, text communication between two or more users. It is used in a library in order to meet user’s information needs as quickly as possible.

 

IM (Anlık Mesajlaşma): İki veya daha fazla kullanıcı arasında gerçek zamanlı (eş zamanlı) metin iletişimi sağlayan internet tabanlı bir hizmettir. Kütüphanede kullanıcının bilgi ihtiyacını en hızlı bir şekilde karşılamak amacıyla kullanılır.

 

Imprint: Publication information about a work most often found at the bottom of the title page or on the verso. It usually contains the name and location of the publisher and when the book was published.

 

Baskı: Çoğunlukla eserin baskısı hakkında başlık sayfasının altına veya sol sayfaya yerleştirilen bilgi. Genellikle bu bilgi basımevinin ismi ve adresini, kitabın hangi tarihte basıldığını gösterir.

 

Index: A tool for finding citations, abstracts, or completes text; arranged usually in alphabetical order of some specified datum (author, subject, or keyword).

 

İndeks: Alıntı, öz veya tam metinleri bulmak için bir araç olup, genellikle alfabetik sırada veya bir başka kritere göre (yazar, konu, anahtar sözcükler) düzenlenir.

 

Information: Data presented in readily comprehensible form to which meaning has been attributed within the context of its use. In a more dynamic sense, the message conveyed by the use of a medium of communication or expression.

 

Bilgi: Kullanılacağı bağlam içinde anlamlandırılan ve kolaylıkla anlaşılabilir biçimde sunulan veriler. Daha dinamik anlamda, bir iletişim veya ifade kanalının kullanımıyla aktarılan mesaj.

 

Information literacy: Information literacy is knowing when and why we need information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner.

 

Bilgi okuryazarlığı:  Bilgi okuryazarlığı, bilgiye ne zaman ve neden ihtiyaç duyulduğunu, nerede bulunabileceğini, nasıl değerlendirileceğini ve etik bir biçimde nasıl iletileceğini bilmektir.

 

In transit: If an item has been returned to the library, but has not been re-shelved in its call number location, the catalog will indicate the items status as “In Transit”.  If users need “In Transit” items immediately, they may inquire at the Information Desk.

 

Transit halinde: Kaynak kütüphaneye dönmüş fakat henüz raftaki yerine yerleştirilmemişse, katalogta durumu “transit halinde” olarak görünür. Kullanıcıların transit halinde kaynağa hemen ihtiyacı varsa Danışma Masası’ndan istek yapabilirler.

 

Irregular: The frequency of a serial publication issued at intervals of uneven length that follow no established or discernible rule.

 

Düzensiz: Eşit olmayan aralıklarla basılmış düzenli veya fark edilebilir bir kural izlemeyen bir dizi yayının sıklığı.

 

ISBN (International Standard Book Number): A unique 10-digit code assigned to a specific edition of a book before it is published. Since 1 January 2007, International Standard Book Numbers have been of 13 digits.

 

ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası): Bir kitabın yayınlanmadan önce belirli bir basımına verilen 10 haneli özel kod. 1 Ocak 2007’den beri Uluslararası Standart Kitap Numaraları 13 haneden oluşmaktadır.

 

ISSN (International Standard Serial Number): A unique 8-digit code assigned to the specific title of a serial.

 

ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası): Bir yayın dizisinin belirli bir başlığına (bir dergiye) verilen 8 haneli özel kod.

 

Issue: One of a series published periodically.

 

Sayı/yayın: Süreli yayın dizisi içinde sayı almış yayın.

 

Journal: Generally a more “scholarly” periodical than a magazine. Examples: Nature, Environmental Geology, American Journal of Health Behavior.

 

Bilimsel süreli yayın (dergi): Genellikle magazin türü dergilerden daha “akademik” olan süreli yayınlar. Örn. Nature, Environmental Geology, American Journal of Health Behavior.

 

JPEG (Joint Photographic Experts Group): A standard for compressing still images in digital format at ratios of 100:1 and higher. Data compression is accomplished by dividing the image into small blocks of pixels, halved again and again until the desired ratio is reached.

 

JPEG (Birleşik Fotoğraf Uzmanları Grubu): Sayısal formattaki sabit görüntüleri 100:1 veya daha yüksek oranda sıkıştırma standardıdır. Veri sıkıştırılması görüntünün küçük piksel bloklarına bölünmesiyle ve İstenilen oran yakalanana kadar bu işlemin tekrarlanmasıyla gerçekleşmektedir.

 

Keyword: A significant or memorable word or term in the title, abstract, or text of an information resource that indicates its subject and is often used as a search term.

 

Anahtar kelime: Bir başlıkta, özde ya da bilgi kaynağı metninde bulunan, çoğunlukla bir arama terimi olarak kullanılan ve konuya işaret eden önemli veya akılda kalıcı bir kelime veya terim.

 

Library use only: A circulation status code written on or affixed to a physical item in a library collection and entered in the item record in the catalog, indicating that it is available for use within the walls of the library but may not be checked out and removed from the premises except by special arrangement. The use of reference books, periodical indexes, and in some cases bound and/or unbound periodicals is generally restricted to the library. Use of items in special collections, such as rare books and manuscripts, may even be restricted to a designated room or area of the library (and other conditions of use)

 

Sadece kütüphanede kullanılır: Kaynağın üzerine yazılan  (örn. referans kaynakları için REF etiketi) ve kütüphane içinde kullanılabileceğini ve özel düzenlemeler dışında ödünç alınamayacağını göstermek için katalog kaydına eklenen dolaşım statüsü bilgi notudur. Referans kitapları, süreli yayın indeksleri, ciltli veya ciltsiz süreli yayınlar genellikle kütüphane içinde kullanılırlar. Nadir eserler ve el yazmaları gibi özel koleksiyonların kullanımı ise kütüphanenin içinde belirlenmiş oda ve alanla sınırlanabilir.

 

Limiting: A feature of well-designed online catalog or bibliographic database software that allows the user to employ various parameters to restrict the retrieval of entries containing the terms included in the search statement.

 

Sınırlama: Kullanıcıya tarama yaparken kullandığı terimleri içeren kayıtlara erişimini sınırlamada çeşitli parametreler kullanma imkanı veren iyi tasarlanmış bir çevrimiçi katalog ya da bibliyografik (kaynaksal) veri tabanı yazılım programı özelliğidir.

 

 Magazine: A periodical containing news, stories or articles on various subjects and written for general readership (as opposed to a scholarly or technical audience).

 

Magazin: Genel okumalar (bilimsel veya teknik kullanıcı kitlesinin aksine) için çeşitli konularda haberler, hikayeler veya makaleler içeren süreli yayın (örn. Tempo, Aktüel).

 

Manuscript: A handwritten or typed composition, rather than printed.

 

El yazması: Basılıdan ziyade el yazısı ile yazılmış veya daktilo edilmiş olan metin.

 

MARC (Machine-Readable Cataloging):  The basis of almost all automated cataloging systems; a standardized format for bibliographic description developed by the Library of Congress in the 1960's.

 

MARC (Makinece-Okunabilir Kataloglama): Hemen hemen bütün otomasyona dayalı kataloglama sistemlerinin temelidir. Bibliyografik tanımlar için bu standart format 1960’larda Amerikan Kongre Kütüphanesi tarafından geliştirildi.

 

MeSH (Medical Subject Headings): A system of subject headings related to the medical fields. At the Library of School of Nursing, these subject headings are used.

 

MeSH (Tıbbi Konu Başlıkları):  Tıbbi alanla ilgili konu başlıkları sistemi. Hemşirelik Okulu Kütüphanesi koleksiyonu için bu konu başlıkları kullanılmaktadır.

 

Metasearch: A search for information using software designed to optimize retrieval by querying multiple web search engines and combining the results. The term is also used in the more general sense of one-search access to multiple electronic resources.

 

Çoklu arama:  Çoklu ağ arama motorlarını tarayarak ve sonuçları birleştirerek en yüksek düzeyde erişimi mümkün kılmak amacıyla tasarlanmış olan yazılımı kullanarak yapılan bilgi taraması. Bu terim ayrıca çoklu elektronik kaynaklara daha genel anlamıyla tek bir noktadan erişim anlamında da kullanılır.

 

Monthly: Issued once a month (12 times per year) with the possible exception of one or two months, usually during the summer. Many magazines and some journals are published monthly (example Monthly Labor Review).

 

Aylık: Genellikle yaz aylarında ayda bir, bazen de iki ayda bir yayınlanma olasılığı olmasına rağmen her ay (yılda on iki kez) basılan.  Birçok magazin ve bazı dergiler aylık olarak yayınlanmaktadır (örn. Monthly Labor Review).

 

Multimedia: Any information resource that presents information using more than one media (print, picture, audio, or video).

 

Multimedya: Birden fazla format (baskı, resim, işitsel veya görsel) kullanarak bilgiyi sunan herhangi bir bilgi kaynağı.

 

Narrower term: In a hierarchical classification system, a subject heading or descriptor representing a subclass of a class indicated by another term, for example, "Music librarianship" under "Librarianship."

 

Dar Terim: Hiyerarşik bir sınıflama sisteminde bir başka terimle konunun alt konu başlığını ifade eden bir konu başlığı veya tanımlayıcıdır. Örneğin “Kütüphanecilik” altında “Müzik kütüphaneciliği”.

 

Newspaper: A publication containing information about varied topics that are pertinent to general information, a geographic area, or a specific subject matter (i.e. business, culture, education). Often published daily.

 

Gazete:  Genel bilgi, coğrafi alan veya belirli konudaki (işletme, kültür, eğitim gibi)  çeşitli bilgileri içeren yayın.  Genellikle günlük olarak yayınlanır.

 

Off campus access: Accessing databases through the library web site requiring authentication information as user name, ID number, and PIN, while the person is away from the campus.

 

Kampus dışı erişim: Kampus dışından kullanıcı adı, ID numarası ve PIN numarası gibi kimlik doğrulama bilgilerini kullanarak kütüphane web sitesi aracılığıyla veri tabanlarına erişim.

OPAC (Online Public Access Catalog): Computerized library catalog accessed via terminals or workstations. It has replaced the card catalog in university and larger public libraries. It is also referred to as "online catalog."

 

OPAC (Kamuya Açık Çevrimiçi Katalog):   Terminaller ya da iş istasyonları yoluyla erişilen bilgisayara dayalı kütüphane kataloğu. Üniversite ve büyük halk kütüphanelerinde kart katalog yerine kullanılır.  Ayrıca “çevrimiçi katalog” olarak ta adlandırılır.

 

Oversize book/journal: A book/journal that, because of its large size, cannot stand on the regular shelves and are placed on other shelf or shelf units in the library.

 

Büyük boy kitap/dergi: Büyük boy olması nedeniyle kütüphanede normal raflara yerleştirilemeyen ve ayrı bir rafa ya da raf ünitelerine konulan kitap/dergi. 

           

PDF (Portable Document Format): A universal file format that preserves all of the fonts, formatting, colors, pagination, and graphics of the source document. PDF files retain their original formatting and look like photographs of the original documents. Adobe Acrobat® Reader software installed on a computer to view or download a PDF file.

 

PDF (Taşınabilir Belge Biçimi): Kaynak dokümandaki tüm fontları, formatı, renkleri, sayfa numaralarını ve grafikleri koruyan evrensel  bir dosya formatıdır. PDF dosyaları içinde barındırdığı kaynağın orijinalliğini korur ve çoğu zaman orijinal dokümanın fotoğrafı gibidir. PDF formatındaki bir dokümanı görebilmek ya da aktarabilmek için Adobe Acrobat Reader yazılımının bilgisayarda yüklü olması gerekir.

PIN (Personal Identification Number): An acronym for personal identification number, a code used in automated systems to identify authorized users. Whether the PIN is created by or issued to the user depends on the policy governing access to the system. The practice originated in the banking industry and is used in some libraries and library systems to verify that a user is registered to use electronic resources restricted by licensing agreement, and other services to which the library prefers to restrict access.

 

PIN (Kişisel Kimlik Numarası): Kişisel kimlik numarasının kısaltması.  Bu kod otomasyon sistemlerinde yetkili kullanıcıları teşhis etmede kullanılır. Sisteme erişimi düzenleyen politikaya bağlı olarak PIN ya kullanıcı tarafından yaratılır ya da başkası tarafından atanır. Pratik olarak bankacılık sektöründe ortaya çıkmıştır ve bazı kütüphaneler ile kütüphane sistemlerinde lisans anlaşmasıyla sınırlandırılmış elektronik kaynaklardan ve kütüphanenin erişimi sınırlamayı tercih ettiği diğer hizmetlerden yararlanacak kayıtlı kullanıcıyı onaylamada kullanılır.

 

Paperback: A book published in paper covers, rather than in hardcover, usually adhesive bound. Paperback editions are normally published after the hardcover edition of the same title and sold at a lower price, which has made them a staple of the retail market for fiction and nonfiction. Synonymous with paperbound and softcover. Abbreviated pb, pbk, and ppr.

 

Kağıt kapaklı kitap: Karton/sert kapaktan ziyade kağıt ciltle ve genelde birbirine yapışmış kağıt kapaklarla yayınlanmış kitap. Kağıt kapaklı kitaplar genellikle karton kapaklı basımından sonra yayınlanır ve perakende pazarında satışın devamlılığının sağlanması için daha ucuz bir fiyata satılır. Kağıt cilt ve yumuşak kapak ile eş anlamlıdır ve pp, pbk ve ppr olarak kısaltılabilir.

 

Peer reviewed journal: Journal containing scholarly articles which have been reviewed by scholars whose expertise and stature are similar to the author’s.

 

Hakemli dergi: Uzmanlığı yazarınkine benzer düzeyde olan bilim adamları tarafından içeriği gözden geçirilmiş bilimsel makalelerin yer aldığı dergiler.

 

Periodical: See Serial

 

Print: The written symbols of a language as portrayed on paper. Information sources may be either print or electronic.

 

Basılı: Kağıt üzerinde tasvir edildiği gibi dilin yazılı sembolleri.  Bilgi kaynağı basılı veya elektronik olabilir.

 

Primary sources: An original record of events, such as a diary, a newspaper article, a public record, or scientific documentation.

 

Birincil kaynaklar: Olayların orijinal kayıtları/kaynakları, örneğin günlük, gazete makalesi, mahkeme tutanağı veya bilimsel doküman. 

 

Quarterly:  Issued four times a year. Also refers to a serial issued every three months, usually in spring, summer, fall, and winter. Most scholarly journals are published quarterly.

 

Üç ayda bir çıkan:  Yılda dört defa yayınlanan. Ayrıca ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış dönemlerinde çıkan yayınları da ifade eder. Birçok akademik dergi üç aylık olarak yayınlanır.

 

Rare Books: Books that are valued for the significance of their contents, their scarcity, their imprint or date of publication, their physical characteristics or condition, or their associations (signed or annotated by a famous author, for instance)

 

Nadir Kitaplar: İçerikleri, zor bulunmaları, baskı veya yayınlanma tarihleri, fiziksel karekteristik özellikleri veya kondisyonları (örn. ünlü bir yazar tarafından imzalanmış veya üzerine notlar alınmış) bakımından değerli olan kitaplar.

 

Recall: A request for the return of library material before the due date.

 

Geri çağırma:  Kütüphane kaynağının son iade tarihi bitmeden önce geri istenmesi.

 

Refereed journal: See Peer reviewed journal

 

Reference: 1. A service that helps people find needed information. 2. Sometimes "reference" refers to reference collections, such as encyclopedias, indexes, handbooks, directories, etc. 3. A citation to a work is also known as a reference.

 

Referans/Danışma: 1. Kullanıcıların ihtiyacı olan bilgiyi sunma hizmeti. 2. Bazen “referans” kelimesi, ansiklopediler, indeksler, el kitapları, sözlükler vb. gibi kaynakları içeren koleksiyonunu adlandırmakta kullanılır. 3. Bir esere alıntı yapmak da referans olarak bilinir. 

 

Reference librarian: Reference librarians are specialists in the field of information retrieval. Reference librarians work in public services answering questions posed by library users at the reference desk, by telephone, via e-mail, or through an online chat session. They also provide instruction on the use of library resources and information technology.

 

Referans Kütüphanecisi: Referans kütüphanecileri bilgiye ulaşma konusunda uzmandırlar ve kullanıcılara hizmet ederler. Danışma masasında telefonla, e-posta veya çevrimiçi yollarla kullanıcılardan gelen soruları cevaplarlar. Ayrıca kütüphane kaynaklarının ve bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik eğitimler verirler.

 

Remote access: See Off campus Access

 

Renewal: A lengthening of the loan period for library materials.

 

Yenileme: Ödünç alınmış kütüphane kaynaklarının ödünç sürelerini uzatma.

 

Reserve materials: In academic libraries, materials given a shorter loan period (one-hour, three-hour, overnight, three-day, etc.) for a limited period of time (usually one term or semester) at the request of the instructor, to ensure that all the students enrolled in a course have an opportunity to use them. Items on closed reserve must be used on library premises.

 

Rezerv kaynaklar: Akademik kütüphanelerde, öğretim üyelerinden gelen istek doğrultusunda kursu alan bütün öğrencilere kullanım fırsatı vermek  üzere sınırlı zamanda (genellikle bir dönem veya sömestr) kısa dönem (bir saat, üç saat, gecelik, üç günlük vb) için ödünç verilen kaynaklardır. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılmalıdır.

 

Scope: In libraries, the range of subjects or fields cover in a catalog, index, abstracting services, bibliographic database, reference work, etc.

 

Kapsam: Kütüphanelerde katalog, indeks, öz sağlama hizmetleri, bibliyografik veri tabanları, referans çalışmaları ve benzerlerinde yer alan konulardır.

 

Secondary sources: Materials such as books and journal articles that analyze primary sources. Secondary sources usually provide evaluation or interpretation of data or evidence found in original research or documents such as historical manuscripts or memoirs.

 

İkincil Kaynaklar: Birincil kaynakları analiz eden kitap ve dergi makalesi gib kaynaklardır. İkincil kaynaklar, genellikle tarihi yazmalar ya da günlükler gibi doküman veya orijinal arştırmalarda bulunan veri veya kanıtın değerlendirmesini veya yorumunu yaparlar.

 

See also: A referral to an additional source of information often found in catalogs or glossaries.  Example: Dog See also Canine

 

Ayrıca bakınız:  Çoğunlukla kataloglarda veya sözlüklerde bulunan bilginin ek kaynağına yapılan gönderme.  Örn. Köpek Ayrıca bakınız Kanin

 

Self-check machine: Bar-code reading machines for users to check out materials themselves, rather than checking materials out at the circulation desk.  ID card and PIN are required to use this machine. A user is provided with a receipt indicating due dates.

 

Otomatik ödünç alma/verme makinesi: Dolaşım masası yerine kullanıcıların kendi kendilerine ödünç kaynak alabilecekleri barkod okuma makinesi. Bu makineyi ID kart ve PIN ile kullanmak gereklidir. Makine tarafından kullanıcıya kaynağın kütüphaneye iade tarihinin basılı olduğunu gösteren bir makbuz verilir.

 

Semiannual: Issued at intervals of six months. Also refers to a serial issued every six months.

 

Yılda iki kere: Altı ayda bir yayınlanan. Ayrıca her altı ayda bir yayınlanan süreli yayını da ifade eder.

 

Semimonthly: Issued twice each month or every two weeks. Also refers to a serial issued twice a month, with the possible exception of certain issues. Synonymous with biweekly.

 

Onbeş günde bir / Ayda iki kere:  Ayda iki veya onbeş günde bir yayınlanan. Aynı zamanda ayda iki kere yayınlanan süreli yayını da ifade eder “İki haftada bir” ile eş anlamlıdır.

 

Serial: Publications such as journals, magazines and newspapers that are generally published multiple times per year, month, or week. Serials usually have number volumes and issues. The words journal, magazine, periodical, and serial may be used interchangeably.

Süreli yayın: Genellikle yılın çeşitli zamanlarında, aylık, haftalık yayınlanan dergi, magazin ve gazete gibi yayınlar. Süreli yayınların genellikle cilt ve sayı numaraları vardır. Dergi, magazin, periyodik ve süreli yayın kelimleri birbirinin yerine kullanılabilir.

 

Server: A host computer on a network, programmed to answer requests to download data or program files, received from client computers connected to the same network. Also refers to the software that makes serving clients possible over a network. Servers are classified by the functions they perform (application server, database server, fax server, file server, intranet server, mail server, proxy server, terminal server, web server, etc.).

 

Sunucu: Aynı ağ içindeki diğer kullanıcı bilgisayarlarından veri veya program dosyaları indirme gibi isteklere cevap vermek için programlanmış ana bilgisayar.  Ayrıca ağ üzerinden kullanıcıların çalışabilmesini sağlayan yazılımı da ifade eder. Sunucular yerine getirdikleri fonksiyonlara göre sınıflandırılırlar (uygulama sunucusu, veri tabanı sunucusu, faks sunucusu, dosya sunucusu, yerel ağ sunucusu, posta sunucusu, kontrollü erişim sunucusu, terminal sunucusu, web sunucusu vb.)

 

Subject heading: The word or phrase used to describe the subject content of a material such as book, dvd etc, and a database or a catalog. Library of Congress Subject Headings are used at the Library.

 

Konu başlığı: Kitap, dvd gibi bir kaynağın ve  veri tabanı ya da kataloğun konusal içeriğini açıklayan kelime veya deyim. Kütüphane’de Library of Congress Konu Başlıkları kullanılmaktadır.

 

Synonym: Synonym is a word or phrase that has the same or nearly the same meaning as another word or phrase.

 

Eş anlamlı: Başka bir sözcükle veya cümle ile aynı veya çok yakın bir anlam taşıyan sözcük ya da cümle.

 

Thesaurus: When an index or database uses Controlled Vocabulary (a standardized word or phrase list), the thesaurus is an alphabetical listing of the terms currently in use. The thesaurus will also show relationships between terms such as synonymous or related terms, hierarchical arrangements (broader terms, narrower terms), and provide references from terms not currently in use to acceptable terms, including older words or phrases that are no longer used.

 

Kavramsal dizin: Bir indeks veya veri tabanında kullanılan denetimli sözlük (standardize edilmiş kelime veya sözcük listesi). Kavramsal dizin kullanılmakta olan terimlerin alfabetik listesidir. Kavramsal dizin ayrıca terimler arasında eşanlamlı veya ilişkili terim, hiyerarşik düzenlemeler (dar terim, geniş terim) ve günümüzde artık kullanılmayan eski terim ve sözcükleri içerir.

  

            Thesis: Treatise prepared as part of an academic study leading to a higher degree. See also Dissertation

Tez: Akademik eğitim sürecinde daha yüksek derece alabilmek için hazırlanması öngörülen bilimsel inceleme. Ayrıca bakınız Doktora tezi

 

Title: The name of a book, article, or other information source.

 

Başlık: Bir kitabın, makalenin veya bir bilgi kaynağının adı.

 

TOC (Table Of Contents): A list of chapter titles and other parts of a book, or of articles in a periodical, with references to pages where each listing begins. Also called “contents”.

 

TOC (İçindekiler Tablosu): Bir kitabın bölüm başlıkları  ve diğer bölümlerinin ya da dergi içindeki makalelerin hangi sayfalarda başladığını gösteren liste. Sadece “içindekiler” olarak da tanımlanır.

 

Topic: The subject matter for research or discussion.

 

Konu:  Bir araştırma veya tartışmanın etrafında döndüğü ana fikir.

 

Triennial: Issued every three years.

 

Üç yılda bir kere: Her üç yılda bir yayınlanan.

 

Truncation: Truncation is a method of including all the possible ending forms of a word or replacing a letter/s within a word through the use of a symbol. Truncation symbols are sometimes referred to as a “wildcard” symbols.

 

Kesme: Bir sembol kullanımı ile bir kelimenin mümkün olan her formda sonunu getirme ya da bir kelime içindeki harf/leri değiştirme metodudur. Kesme sembolleri bazen de “genel arama” sembolü olarak adlandırılır.

 

Username: A permanent code that an authorized user must enter into a computer system to log on and gain access to its resources, usually consisting of the full name or surname plus the initial(s) of the given name(s) or plus one or more arabic numerals.

 

Kullanıcı adı:  Yetkili bir kullanıcının bilgisayar sisteminde bir oturumu açmak ve kaynaklara ulaşabilmek için girmesi gereken, genellikle isim, soyadı ve girilen ismin baş harfleri ile bir veya bir kaç sayıdan oluşan kalıcı bir kod.

 

User ID: A number or name unique to a particular user of computerized resources. A user ID must often be entered in order to access library resources remotely.

 

Kullanıcı kimliği: Bilgisayarla işletilen kaynakların belirli bir kullanıcısına ait başka bir benzeri olmayan bir sayı veya isim. Kullanıcı kimliği kütüphane kaynaklarına uzaktan erişim için gereklidir.

 

URL (Uniform Resource Locator): Uniform Resource Locator or web address. Usually in the form of http://host.subdomain.domain

 

URL (Birörnek Kaynak Konumlayıcı): Birörnek Kaynak Konumlayıcı veya web adresi. Genellikle  http://host.subdomain.domain  şeklinde bulunur.

 

Volume: A number of issues of a periodical, usually a year.

 

Cilt: Bir periyodik yayının genellikle bir yıllık sayılarının toplamı.

 

Web site: A group of related, interlinked web pages installed on a web server and accessible 24 hours a day to Internet users equipped with browser software.

 

Web sitesi: Bir web sunucusuna yüklenmis bir grup birbirine bağlı web sayfasıdır ve tarama yazılımı olan internet kullanıcıları tarafından günün 24 saati ulaşılabilir.

 

Weekly: Issued once a week. Also refers to a serial issued once a week. Most newsmagazines and some newspapers are published weekly.

 

Haftalık: Haftada bir yayınlanan. Ayrıca haftada bir yayınlanan süreli yayın olarak da adlandırılır. Birçok haber magazini ve bazı gazeteler haftalık yayımlanmaktadır.

 

Wireless: The name given to any electronic device that sends messages through space via electric or electromagnetic waves instead of via power cords.

 

Kablosuz: Kablo yerine elektrik veya elektromagnetik dalgalar yoluyla uzaya mesaj gönderen herhangi bir elektronik alete verilen ad.

 

WWW (World Wide Web): A network of information, as a part of the internet, that includes text, graphics, sounds, and moving images. Also know as the web or www or w3. It incorporates a variety of Internet tools into one method of access, such as the web browser Internet Explorer, Safari, or Firefox.

 

WWW (Dünya Çapında Ağ): İçerisinde yazı, grafik, ses ve hareketli görüntü barındıran internetin bir parçası olan bilgi ağı. web, www, w3 olarak da bilinir. Web, belli internet tarıyıcılarını Internet Explorer, Safari veya Firefox gibi tek bir erişim metoduyla birleştirir.

 

XML (Extensible Markup Language): A subset of the SGML markup language in which the tags define the kind of information contained in a data element (i.e., product number, price, etc.), rather than how it is displayed. "Extensible" means that XML tags are not limited and predefined as they are in HTML--they must be created and defined through document analysis by the person producing the electronic document. Designed to meet the needs of large-scale electronic publishing, XML is a flexible text format that can be used with HTML in the same Web page.

 

XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili): SGML işaretleme dilinin bir alt başlığı olup yönlendirme iminin bir bilgi öğesinin nasıl görüntülendiğini değil, içinde taşıdığı bilgiyi tanımladığını gösterir (örn. ürün sayısı, fiyatı, vd.). "Extensible" (genişletilebilir) XML imleri HTML’de olduğu gibi sınırlı ve önceden tanımlanmış değillerdir -- yani imlerin elektronik belgeyi üreten kişi tarafından belge analiziyle yaratılmış ve tanımlanmış olması gerekmektedir. XML büyük çaplı elektronik basım gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış olup, HTML ile aynı web sayfasında kullanılabilecek esnek bir metin formatıdır.

 

Zip drive/zip disk: Devices used in the creation of compressed (or “zipped”) electronic information.

 

Sıkıştırılmış bellek/sürücü: Elektronik bilgileri sıkıştırmada kullanılan araç.

 

SOURCES / KAYNAKLAR:

http://lu.com/odlis/

http://www.nyu.edu/library/resources/tsd/glossary.html

http://www.uwec.edu/library/Guides/glossary.html#sch

http://library.boisestate.edu/Reference/BBRIN/jargon.htm#Glossary

http://www.lib.umich.edu/ugl/guides/glossary.html

http://www.hiak.no/index.php?ID=367

http://www.library.cornell.edu/newhelp/glossary.html

http://www.cde.state.co.us/cdelib/LibDict/Glossary1.htm

http://www.swan.ac.uk/lis/HelpAndGuides/LibraryJargon/GlossaryA-L/

http://www.library.okstate.edu/infolit/glossary.htm

http://lib.colostate.edu/lingo/a.html

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/about/sections/is/publicationsacrl/Definitions.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki